The Lotus Eaters (1973): Stavros Xarhakos Orchestra 7″ Vinyl Single 45rpm